photos

Resous

Underline

Feyè Konsèy


Feyè konsèy yo bay enfòmasyon sou yon seri de sijè ki gen pou wè ak wòl enpòtan ke paran jwe nan reisit akademik pitit yo.  Feyè sa yo fasil pou itilize, an Espannyòl an Anglè, e an Kreyòl, pou nivo lekòl matènèl rive nan segondè.

 

Feyè Konsèy An Espannyòl

Premiye Ane Anfantil yo

Evalyasyon ak Responsabilite

Sekirite nan Lekòl yo

Patisipasyon Paran e Kominike ak Lekòl yo

Feyè Ed Rand Fasil Pou Li

Devwa Lekòl

Reading

RtI (Repons a Enstriksyon/Entèvansyon)

Sipòte Reisit e Devlopman Akadmik Timoun Yo

Teknoloji

 

  • Lyen yo so sou sit sa anrejistre kòm sèvis piblik e sèlman sèvi kòm ekzanp sit entènèt ki enterese fanmi ak edikatè. List la pa nesesèman enkli tout lyen posib ki ka enterese-w. Yon sit ki sou list la pa vle di ke sit sa reflete avi Florida PIRC at USF ni University of South Florida a, ni ke yo sipòte-l. Endividi ki chwazi lyen yo dwe konprann yo ofri sèlman kòm yon konvenans, e ke USF ak Florida PIRC at USF pa aksepte okenn responsabilite pou ekzaktitid enfòmasyon ke sit sa yo founi.